เกี่ยวกับโครงการ

 

logo

 

                       จากการที่สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาสิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจึงได้จัดตั้งโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (Thai Red Cross Volunteer Bureau / TRCVB. Harm Prevention) โดยจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 90 แห่งทั่วประเทศเพื่อป้องกันสิ่งเสพติดร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน สิ่งเสพติดดังที่กล่าวมาหมายถึง สารเสพติด อาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการติดเกมส์ หรือใช้ IT ที่ไม่เหมาะสม โดยมีหลักการสำคัญ คือ คนดี ระบบดี การประสานงานกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ กิจกรรมคุณภาพโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

                      สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูและนักเรียนแกนนำร่วมกันจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนากายและใจการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์โดยหนึ่งในวิธีการสร้างกิจกรรมคุณภาพคือ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ สำนักงานอาสากาชาดได้รับความร่วมมือในการจัดทำชุดความรู้ในรูปแบบวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวจากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดทำชุดความรู้ในรูปแบบวีดีโอผ่านสื่อออนไลน์ ในรูปแบบ Mobile Application ซึ่งรองรับการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ได้นำเสนอตัวอย่างของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นเด็กดีของสังคมในรูปแบบแอนิเมชั่นเรื่องเด็กดีกิจกรรมเด่นน้องบีฟ” http://www.youtube.com/watch?v=kveWWj41UbE

 

                      สำหรับโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (ThaiRed Cross Volunteer Bureau/ TRCVB. Harm Prevention) เป็นหนึ่งในโครงการตามภารกิจของสำนักงานอาสากาชาดที่ผลิตอาสากาชาดเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสภากาชาดไทยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ทั้งนี้สำนักงานอาสากาชาดได้ผลิตอาสากาชาดเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสภากาชาดไทยทั้งหมด 4 ภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่กล่าวไปแล้วข้างต้นรวมถึงการบริการทางการแพทย์ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและการรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ดังที่จะนำเสนอเป็นวีดีทัศน์ผลงานของสำนักงานอาสากาชาด http://www.youtube.com/watch?v=JChpTciws_I

 

 

Call Center สภากาชาดไทย ::: 1664 :::

สำนักงานอาสากาชาด
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-0385, 0-2251-0582, 0-2252-6913
เบอร์แฟกซ์ 0-2252-8711
อีเมล์ volunteer_trcs@hotmail.com
สถานที่ติดต่อ 1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://vb.redcross.or.th/