กิจกรรมบวรโมเดลสาธิตกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมบวรโมเดล

สาธิตกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นางสาวสุจิตรา แสงวรรณธีระ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทีมงานอาสากาชาด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการทำ EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ แก่ ครู นักเรียน ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา และประชาชนในชุมชนหลังวัดหัวลำโพง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากสารเคมี พร้อมทั้งนำไปเป็นอาชีพเพิ่มรายได้อีกด้วย พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ การผลิต EM ขยาย และน้ำยาอเนกประสงค์ ถุงรักษ์สุขภาพรักษ์โลก รับมอบโดย นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา นายธนบดี วงศ์ศิริวัฒน์ นายสุรพล หันตระกูล ผู้นำชุมชนหลังวัดหัวลำโพง ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย บรรยายสาธิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางบ่อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ จ.สมุทรปราการ  โดยมี นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และ บรรยายถึงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของอำเภอบางบ่อ และ แนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

จากนั้น ศาสตารจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำ EMขยาย เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบชุดกระเป๋ารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ แก่ นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ และ มอบชุดกระเป๋ารักษ์โลกฯให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางบ่อ โดยในการส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ความเข้าใจการใช้EMขยาย ในครั้งนี้ มีคณะอาสากาชาดร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่และดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยมี นางวรรณี มณีสุริยา อาสากาชาดผู้ประสานงานในพื้นที่ และคณะ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯนี้ให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์


            วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย และ คณะอาสากาชาด บรรยายสาธิต เพื่อเสริมสร้างความรู้   ส่งเสริมความเข้าใจให้กับ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ศาสตารจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ บวร โมเดล และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำ EMขยาย เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง บ้านหรือชุมชน(บ) วัด(ว) และ โรงเรียน(ร) ตามหลัก “บวร” เพื่อให้องค์ความรู้ได้ถูกนำไปพัฒนาเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  จากนั้น นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย บรรยายถึงคุณประโยชน์ของการนำEMขยายไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และ ถ่ายทอดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้นำไปถ่ายทอดสู่ชาวบ้านในพื้นที่ของตน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมี นางวรรณ มณีสุริยา และ คณะอาสากาชาด ร่วมกันสาธิตขันตอนการทำ EM ขยาย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และ ขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง  จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ในการทำ EM ขยาย ให้กับที่ว่าการอำเภอบางบ่อได้นำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ เป็นผู้รับมอบ

วันที่  17 สิงหาคม 2561  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตจุลินทรีย์ขยาย คณะอาสากาชาด และ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ เชิญคณะวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีและ สารสกัดชีวภาพฮอร์โมนผลไม้ โดยมี มาสเตอร์วิศิษย์ ใจมั่น อาจารย์ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้การต้อนรับ  จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตจุลินทรีย์ขยาย ได้บรรยายถึงประโยชน์ของโครงการ ตลอดจนแนวคิดในการที่ให้ผู้คนตื่นตัวและหันมาสนใจในการรักษ์สุขภาพ รักษ์โลกกันมากขึ้น

ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีและ สารสกัดชีวภาพฮอร์โมนผลไม้ มีคณะผู้ปกครองจากสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คณะนักเรียน และ ผู้แทนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมในครั้งใน โดยจัดให้มีการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย

  1. ฐานEMขยาย อาสากาชาดบรรยายให้ความรู้ได้แก่ นางอัญชลี ปกีรณัมกิจ และ นายอุดม ขออ้อมกลาง วิทยากรประจำฐาน
  2. ฐานฮอร์โมนผลไม้ อาสากาชาด และ บุคลากรสำนักงานอาสากาชาด บรรยายให้ความรู้ได้แก่ นางลินดา ทองขาว อาสากาชาด และ นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด วิทยากรประจำฐาน
  3. ฐานน้ำยาอเนกประสงค์ อาสากาชาดบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง และ นางสุรพร วิทิตกูล วิทยากรประจำฐาน
  4. ฐานEMจากน้ำซาวข้าว นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตจุลินทรีย์ขยาย และ นางสาวสุจิตรา แสงวรรณะธีระ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด วิทยากรประจำฐาน

โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้หมุนเวียนเรียนรู้ในทุกฐาน จากนั้นศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร และ นายวิทยา ญาณจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านร่วมกันสอบถามในข้อสงสัยและคำถามต่างๆ โดยได้ให้หลักในการทำผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีและ สารสกัดชีวภาพฮอร์โมนผลไม้ คือ หลัก 3ป. 1.ประหยัด 2.ประโยชน์ และ 3.ปลอดภัย

โอกาสนี้ได้มอบชุดเริ่มต้นโครงการ การทำEMขยาย ให้กับ รองเจ้าอาวาสวัดพรหมสุวรรณ กรุงเทพฯ เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับวัดต่อไป  อีกทั้ง มาสเตอร์วิศิษย์ ใจมั่น และ มาสเตอร์เขมพาสน์ จาดก้อน อาจารย์ประจำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และ อาจารย์ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ยังเชิญชวนให้ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และ วัดบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามามีส่วนร่วม และ ยังให้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (อัสสัมชัญโมเดล) ระหว่าง บ้าน วัด และ โรงเรียน ตามหลัก บวรโมเดล อีกด้วย