Day: August 28, 2018

กิจกรรมบวรโมเดลสาธิตกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมบวรโมเดล สาธิตกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นางสาวสุจิตรา แสงวรรณธีระ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทีมงานอาสากาชาด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการทำ EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ แก่ ครู นักเรียน ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา และประชาชนในชุมชนหลังวัดหัวลำโพง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากสารเคมี พร้อมทั้งนำไปเป็นอาชีพเพิ่มรายได้อีกด้วย พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ การผลิต EM ขยาย และน้ำยาอเนกประสงค์ ถุงรักษ์สุขภาพรักษ์โลก รับมอบโดย นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา นายธนบดี วงศ์ศิริวัฒน์ นายสุรพล หันตระกูล ผู้นำชุมชนหลังวัดหัวลำโพง ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ   […]