Day: July 11, 2018

สาธิตผลิตภัณฑ์โครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ และออกเยี่ยมกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29-30 เมษายน 2561 นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ พร้อมคณะ ร่วมฟังบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สาธิตผลิตภัณฑ์โครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ และออกเยี่ยมกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความร่วมมือในชุมชนมากขึ้น  


สาธิต ฝึกปฏิบัติ EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ สารไล่แมลง

วันที่ 17 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ในการทำ EM ขยาย การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำสารไล่แมลง สาธิตการใช้ยางยืด แก่ ภิกษุ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชุมชนศิริเกษม 50 ตามโครงการ บวรโมเดล โดยการประสานงานของ นางอัญชลี ปกีรณัมกิจ (อาสากาชาด) มีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพรามณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์การผลิต EM ขยาย อุปกรณ์การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ อุปกรณ์การผลิตสารไล่แมลง ถุงรักษ์โลกรักษ์สุขภาพ แก่ทางโรงเรียนเพื่อไว้ดำเนินการผลิตต่อยอดต่อไป พร้อมทั้งแจก EM […]


บรรยายสาธิตเสริมสร้างความรู้โครงการบวรโมเดล

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ศาสตราจารย์กตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย บรรยายสาธิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางบ่อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ จ.สมุทรปราการ โดยมี นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และ บรรยายถึงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของอำเภอบางบ่อ และ แนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยมากขึ้น จากนั้น ศาสตารจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำ EMขยาย เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบชุดกระเป๋ารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ แก่ นายเอก […]


โครงการบวรโมเดล

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย และ คณะอาสากาชาด บรรยายสาธิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ศาสตารจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ บวร โมเดล และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำ EMขยาย เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง บ้านหรือชุมชน(บ) วัด(ว) และ โรงเรียน(ร) ตามหลัก “บวร” เพื่อให้องค์ความรู้ได้ถูกนำไปพัฒนาเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น นายวิทยา […]