โครงการบวรโมเดล

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย และ คณะอาสากาชาด บรรยายสาธิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ศาสตารจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ บวร โมเดล และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำ EMขยาย เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง บ้านหรือชุมชน(บ) วัด(ว) และ โรงเรียน(ร) ตามหลัก “บวร” เพื่อให้องค์ความรู้ได้ถูกนำไปพัฒนาเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้น นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย บรรยายถึงคุณประโยชน์ของการนำEMขยายไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และ ถ่ายทอดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้นำไปถ่ายทอดสู่ชาวบ้านในพื้นที่ของตน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยมี นางวรรณ มณีสุริยา และ คณะอาสากาชาด ร่วมกันสาธิตขันตอนการทำ EM ขยาย เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และ ขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง

จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ในการทำ EM ขยาย ให้กับที่ว่าการอำเภอบางบ่อได้นำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี
นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ เป็นผู้รับมอบ