สาธิต ฝึกปฏิบัติ EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ สารไล่แมลง

วันที่ 17 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ในการทำ EM ขยาย การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำสารไล่แมลง สาธิตการใช้ยางยืด แก่ ภิกษุ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชุมชนศิริเกษม 50 ตามโครงการ บวรโมเดล โดยการประสานงานของ นางอัญชลี ปกีรณัมกิจ (อาสากาชาด) มีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพรามณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์การผลิต EM ขยาย อุปกรณ์การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ อุปกรณ์การผลิตสารไล่แมลง ถุงรักษ์โลกรักษ์สุขภาพ แก่ทางโรงเรียนเพื่อไว้ดำเนินการผลิตต่อยอดต่อไป พร้อมทั้งแจก EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ สารไล่แมลง ถุงรักษ์โลกรักษ์สุขภาพ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี