รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน อาสากาชาด

จากเกิดกรณีพิพาททางชายแดนระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปี พุทธศักราช 2483 ทางคณะกรรมการสภากาชาดไทย เห็นว่าสภากาชาดไทยน่าจะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ในการออกปฏิบัติงานให้ทันท่วงที จึงได้แต่งตั้งหม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ เป็นประธานอนุกรรมการ จัดประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือ

จัดตั้งกองอาสากาชาดขึ้น เป็นกองแยกกองหนึ่งของสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2483 เพื่อรับสมัครผู้ที่มีจิตเป็นกุศลมาช่วยงานให้กับสภากาชาดไทย ทั้งในยามปกติ และในเวลาที่เกิดภาวะฉุกเฉินแห่งสงคราม ซึ่งต่อมาเรียกว่าอาสากาชาดจวบจนปัจจุบัน สำนักงานอาสากาชาดมีหน้าที่ในการสรรหาระดมอาสากาชาด และฝึกอบรมให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น http://cialisfrance24.com เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบอุทกภัย และรับใช้สังคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย โดยเน้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส และเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *