บรรยายสาธิตเสริมสร้างความรู้โครงการบวรโมเดล

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ศาสตราจารย์กตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย บรรยายสาธิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางบ่อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ จ.สมุทรปราการ

โดยมี นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และ บรรยายถึงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของอำเภอบางบ่อ และ แนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

จากนั้น ศาสตารจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำ EMขยาย เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบชุดกระเป๋ารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ แก่ นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ และ มอบชุดกระเป๋ารักษ์โลกฯให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางบ่อ โดยในการส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ความเข้าใจการใช้EMขยาย ในครั้งนี้ มีคณะอาสากาชาดร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่และดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง โดยมี นางวรรณี มณีสุริยา อาสากาชาดผู้ประสานงานในพื้นที่ และคณะ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯนี้ให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์