กิจกรรมบวรโมเดลสาธิตกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมบวรโมเดล สาธิตกิจกรรมโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นางสาวสุจิตรา แสงวรรณธีระ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทีมงานอาสากาชาด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการทำ EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ แก่ ครู นักเรียน ของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา และประชาชนในชุมชนหลังวัดหัวลำโพง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากสารเคมี พร้อมทั้งนำไปเป็นอาชีพเพิ่มรายได้อีกด้วย พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ การผลิต EM ขยาย และน้ำยาอเนกประสงค์ ถุงรักษ์สุขภาพรักษ์โลก รับมอบโดย นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา นายธนบดี วงศ์ศิริวัฒน์ นายสุรพล หันตระกูล ผู้นำชุมชนหลังวัดหัวลำโพง ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ   […]


สาธิตผลิตภัณฑ์โครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ และออกเยี่ยมกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29-30 เมษายน 2561 นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอ พร้อมคณะ ร่วมฟังบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สาธิตผลิตภัณฑ์โครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ และออกเยี่ยมกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความร่วมมือในชุมชนมากขึ้น  


สาธิต ฝึกปฏิบัติ EM ขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ สารไล่แมลง

วันที่ 17 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ในการทำ EM ขยาย การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำสารไล่แมลง สาธิตการใช้ยางยืด แก่ ภิกษุ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชุมชนศิริเกษม 50 ตามโครงการ บวรโมเดล โดยการประสานงานของ นางอัญชลี ปกีรณัมกิจ (อาสากาชาด) มีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพรามณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์การผลิต EM ขยาย อุปกรณ์การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ อุปกรณ์การผลิตสารไล่แมลง ถุงรักษ์โลกรักษ์สุขภาพ แก่ทางโรงเรียนเพื่อไว้ดำเนินการผลิตต่อยอดต่อไป พร้อมทั้งแจก EM […]


บรรยายสาธิตเสริมสร้างความรู้โครงการบวรโมเดล

วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ศาสตราจารย์กตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ EMขยาย บรรยายสาธิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางบ่อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ จ.สมุทรปราการ โดยมี นายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ และ บรรยายถึงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของอำเภอบางบ่อ และ แนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยมากขึ้น จากนั้น ศาสตารจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนำ EMขยาย เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการอาสารักษ์โลก รักษ์สุขภาพ และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบชุดกระเป๋ารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ แก่ นายเอก […]